Motie Leg kwaliteit jeugdzorg vast


21 december 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 21 december 2022, ter bespreking van het voorstel van het college inzake vaststelling Doorontwikkeling jeugd- en gezinshulp: selectieleidraad.

Constaterende, dat:

  • het toekomstperspectief jeugd- en gezinshulp ingrijpende veranderingen met zich meebrengt;

  • de dialoogfase om de gunningsleidraad vast te stellen al is gestart;

  • het de intentie is om bij de nieuwe contracten een looptijd van acht jaar overeen te komen met zorgaanbieders.

Overwegende, dat:

  • het niet te overzien is hoe de zorgvraag in acht jaar kan veranderen;

  • bij het niet optimaal functioneren van de gegunde zorgaanbieders het college kan bijsturen om de kwaliteit van de zorg te borgen;

  • de gesprekken om tot de gunningsleidraad nog niet zijn afgerond.

Verzoekt het college:

  • in de dialoogfase een afwegingskader op te stellen bij het stelselmatig niet functioneren van de gegunde zorgaanbieder;

  • daarnaast in kaart te brengen welke bijsturingsmogelijkheden en -momenten het college heeft;

  • dit met de raad te delen voor publicatie van de definitieve aanbesteding

En gaat over tot de orde van de dag.

Robin Smit
Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie

Tegen