Amen­dement Evalueer open­baar­making eerder


19 mei 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 19 mei 2022, ter bespreking van het voorstel van het college inzake het niet opheffen van de geheimhouding die is opgelegd op de ter inzage gelegde stukken uitnamen WOM 1-1-2016.

Besluit om het volgende nieuwe punt toe te voegen aan het dictum onder vernummering:

  • om bij geheimhouding standaard een uiterlijke evaluatietermijn te hanteren van 5 jaar en overeenkomstig in afwijking van het voorgaande raadsbesluit de evaluatiedatum vast te leggen op uiterlijk 31 januari 2026.

Toelichting:

Bij geheimhouding is vaak slechts voor een korte termijn sprake van bedrijfsgevoelige informatie, bijvoorbeeld tijdens een aanbesteding. De gemeente hanteert echter vaak een termijn van 10 jaar voor het weer evalueren of zaken openbaar gemaakt kunnen worden. Deze termijn is erg lang. Daarnaast is in deze specifieke situatie sprake van bedrijfsinformatie van een entiteit (de WOM) die niet meer bestaat. Derhalve wordt voorgesteld de termijn te verkorten.

Robert Barker

Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie

Tegen