Motie Maak eerder openbaar


19 mei 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 19 mei 2022, ter bespreking van het voorstel van het college inzake het niet opheffen van de geheimhouding die is opgelegd op de ter inzage gelegde stukken uitnamen WOM 1-1-2016.

Overwegende, dat:

  • de gemeente in de leidraad geheimhouding (RIS308737) de mogelijkheid benoemt om in plaats van een expiratietermijn een evaluatietermijn te hanteren;

  • bij geheimhouding vaak slechts voor een beperkt aantal jaren echt sprake is van vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld in verband met een aanbesteding;

  • de laatste tijd de gemeente kiest om een evaluatietermijn te hanteren van 10 jaar en niet kiest voor expiratietermijnen;

  • 10 jaar een erg lange termijn is voor geheimhouding zonder dat zeker is dat de informatie daarna openbaar wordt.

Verzoekt het college om:

  • vaker te kiezen voor expiratietermijnen in plaats van evaluatietermijnen;

  • als uitgangspunt bij een evaluatietermijn maximaal 5 jaar te hanteren en indien een langere tijd noodzakelijk is dit te motiveren en daarbij te motiveren waarom in plaats hiervan niet een expiratietermijn wordt gehanteerd.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Hart voor Den Haag, Partij voor de Dieren, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie

Tegen

D66, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA