Amen­dement Gelijke behan­deling winke­liers


7 september 2023

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 7 september 2023, ter bespreking van het voorstel van het college inzake verordening tot vijfde wijziging van de verordening straathandel Den Haag 2017 (RIS315964).

Besluit om in het voorstel van het college:

  • artikel 5 tweede lid te schrappen.

Toelichting:

In artikel 5 tweede lid wordt, zonder motivering, een vergunningsplicht voor 3 meter lange verkoopinrichtingen geschrapt als haringen worden verkocht. Het is vreemd dat dit wordt voorgesteld aangezien al een tijd op deze manier verkoop plaatsvindt en nooit problemen zijn geïdentificeerd. Ook wordt met deze bepaling het gelijkheidsbeginsel aangetast aangezien voor andere seizoensproducten, bijvoorbeeld soorten groenten en fruit, wel een vergunningsplicht blijft gelden. Met dit amendement wordt gezorgd dat alle te verkopen seizoensproducten gelijk worden behandeld.

Robert Barker

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, DENK, Haagse Stadspartij

Tegen

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA, SP, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie