Motie Voorkom bomenkap zonder bouw


7 september 2023

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 7 september 2023, ter bespreking van Voorstel van het college inzake Wijziging grens bebouwde kom Wet natuurbescherming (RIS316080).

Constaterende, dat:

  • Madurodam nog geen concrete invulling voor een uitbreidingsplan heeft en er ook nog geen bouwvergunning is aangevraagd om het terrein na de geplande kap te gaan benutten;

  • slechts concrete plannen voor een ecowal zijn, maar de vergunning niet is afgegeven en de vergunning voor een gebouw al helemaal niet;

  • de geplande bomenkap voor uitbreiding van Madurodam in de Scheveningse Bosjes is.

Overwegende, dat:

  • dit in de Stedelijke Groene Hoofdstructuur is, waar de gemeente een plicht heeft de natuur niet onnodig te beschadigen en te verstoren;

  • het wenselijk is om te voorkomen dat het bos gekapt wordt zonder concreet uitzicht op daadwerkelijke uitbreiding van Madurodam.

Verzoekt het college:

  • een voorwaarde in de kapvergunning op te nemen zodat alleen tot daadwerkelijke kap kan worden overgegaan wanneer er sprake is van een vergunning voor een gebouw.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker

Partij voor de Dieren

Lesley Arp

SP

Fatima Faïd
Haagse Stadspartij
Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie

Tegen

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA, DENK