Amen­dement Geen dubbel­ge­bruik in de natuur


7 september 2023

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 07 september 2023, ter bespreking van Kadernota Openbare Ruimte - Kwaliteit door samenhang - Openbareruimtebeleid tot 2030.

Besluit om de dikgedrukte tekst toe te voegen in de Kadernota onder 4.1 Afwegingsprincipes (p. 40):

  • Bij de afwegingen speelt uiteraard de omgeving een belangrijke rol. Op plekken waar bestemming ‘natuur’ geldt, is het inpassen van functies zoals recreatie onwenselijk. Niet in elke wijk is de behoefte aan groen of fietsparkeren even groot. In wijken waar relatief weinig groen is, doen we ons best het bestaande groen te ontzien van dubbelgebruik.

Besluit om de dikgedrukte tekst toe te voegen in het collegevoorstel:

  • (P.1) Onder kop Uitgangspunten voor de openbare ruimte van Den Haag:
    • (Kwetsbare) natuur beschermen we van intensief recreatiegebruik.

  • (P.2) - Verdichting heeft invloed op de kwaliteit van deze openbare ruimte en de beleving van de straat. Bij ontwikkeling wordt het openbare gebied meegenomen als een volwaardig en integraal ontworpen ruimte. Een hogere dichtheid heeft een intensiever gebruik van de openbare ruimte tot gevolg. Bij het ontwerp moet ook rekening worden gehouden met intensiever beheer. Om die redenen wordt (kwetsbare) natuur niet ingezet voor dubbelgebruik van functies.

  • (P.5) II. Bij afwegingen van schaarste in de openbare ruimte voorrang te geven aan de volgende (sub)doelen:

d. Gebieden met bestemming ‘natuur’ worden ontzien van dubbelgebruik en bestaand groen wordt zo veel mogelijk ontzien.

Toelichting:

  • Bij een toenemende druk op de openbare ruimte is het logisch om functies met elkaar te combineren. Het is echter onwenselijk om de kwaliteit van de natuur en de biodiversiteit te belasten met dubbelgebruik, zoals verharde paden of speeltoestellen op plekken waar de natuur onder druk staat.

En gaat over tot de orde van de dag.

Leonie Gerritsen

Partij voor de Dieren

Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Haagse Stadspartij, SP

Tegen

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie