Amen­dement Handhaven ener­gie­be­spa­rings­plicht kantoren


20 december 2018

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 20 december 2018, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake de kantorenstrategie 2018-2030: de gebruiker centraal (RIS300807).

Besluit in de Kantorenstrategie op p. 19 onder de woorden “Aansluitend worden daarnaast de volgende acties in gang gezet:” het volgende punt toe te voegen:

- Samen met de Omgevingsdienst Haaglanden wordt ingezet op voorlichting over en het handhaven van de plicht uit het Activiteitenbesluit milieubeheer om alle energiebesparende maatregelen te nemen die zich binnen 5 jaar terugverdienen.

Toelichting:

Dit college en het grootste deel van de Raad wil in 2030 klimaatneutraal zijn. Hiervoor is van belang dat alle gebouweigenaren hun steentje bijdragen. Het Activiteitenbesluit milieubeheer schrijft voor dat bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken alle energiebesparende maatregelen nemen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Veel bedrijven nemen deze maatregelen echter nog niet. Dit is de reden dat in het SER Energieakkoord 2013 is afgesproken dat gemeenten meer prioriteit geven aan toezicht op de energiebesparingsplicht. Ook is landelijk een erkende maatregelenlijst voor kantoren opgesteld die aangeeft welke energiebesparende maatregelen een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder en wordt vanaf 1 juli 2019 een rapportageplicht van kracht. Tevens is in het coalitieakkoord aangegeven dat met de Omgevingsdienst Haaglanden afspraken worden gemaakt over effectievere handhaving van de genoemde plicht.

Tijdens de Commissiebehandeling hebben verschillende partijen aandacht gevraagd voor het belang van duurzame kantoren en wethouder De Mos heeft daarop aangegeven de genoemde vijfjarige energiebesparingsplicht te willen handhaven. Dit is echter niet in de kantorenstrategie verwoord en in deze strategie wordt slechts ingegaan op stimulerende maatregelen en een breed gedragen inzet op handhaving van de bestaande plicht mist. Indieners menen dat het belangrijk is om dit ook in de kantorenstrategie te verankeren, zodat ook op deze manier wordt ingezet op een klimaatneutraal Den Haag en de uitvoering van het coalitieakkoord. Dit des te meer nu in de kantorenstrategie wordt aangegeven dat duurzame kantoren lagere energielasten hebben en kantoren met een gezond binnenklimaat de productiviteit verhogen. Verder blijkt dat een groeiende groep (inter)nationale bedrijven ook zelf hoge duurzaamheidseisen aan de kantoorpanden stelt en investeringen bovendien nu ook nodig zijn, om aan de aanvullende plicht uit het Bouwbesluit om in 2023 energielabel C te hebben, te voldoen.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Peter Bos
Haagse Stadspartij


Status

Verworpen

Voor

PvdA, Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren, SP

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, D66, GroenLinks, CDA, PVV