Amen­dement Ook kapver­gunning voor groen­ge­bieden


20 december 2018

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 20 december 2018, ter bespreking van het Voorstel over vaststelling van de Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag in verband met deregulering, terrassen in de Frederik Hendriklaan, de Wagenstraat en de Stationsweg en de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming .

Besluit om het voorgestelde punt H. te verwijderen en wijzigen in:

Artikel 2:87 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid aanhef vervalt het woord “evenmin”.

2. In het derde lid vervalt sub a onder vernummering van het derde lid tot het tweede lid en onder hernoeming van sub b t/m e in sub a t/m d.

Toelichting:

In artikel 2:87 van de APV is het kapvergunningsstelsel geregeld. In principe is het verboden bomen te kappen, tenzij een vergunning wordt verkregen. Op dit verbod zijn uitzonderingen. Zo is het geregeld dat een boom direct kan worden gekapt met mondelinge toestemming indien acuut gevaar bestaat.

Een andere uitzondering die in de nu voorliggende APV staat is dat voor kap in gebieden die gedefinieerd zijn als ‘buiten de bebouwde kom’ in bepaalde gevallen geen kapvergunning nodig is. Dit is het geval bij dunningen en boomveiligheid. Het is indieners niet duidelijk waarom deze uitzonderingen worden gemaakt en hier geen kapvergunningsplicht zou dienen te gelden.

In het coalitieakkoord is aangegeven dat bomen ons groene kapitaal vormen en dat bomen alleen worden gekapt als het aantoonbaar niet anders kan. Daarnaast heeft het college de ambitie kapvergunningen zorgvuldiger te toetsen. Het is daarom volgens de indieners vreemd als voor veel gebieden uitzonderingen hierop worden gemaakt, waardoor hier de noodzaak tot kappen niet hoeft te worden aangetoond. Indieners menen dat het college in zijn beoordeling aspecten als dunning en boomveiligheid kan betrekken, en dat het onwenselijk is wanneer kap plaatsvindt zonder een beoordeling door het college. Dit zou betekenen dat in gebieden als de Koekamp of de Uithof geen vergunning noodzakelijk is bij een dunning en daarmee dit niet wordt getoetst.

Om deze reden hebben indieners artikel 2:87, derde lid sub a, dat ziet op deze uitzondering, verwijderd. Dit in tegenstelling tot het voorstel van het college waarin dit onderdeel slechts werd aangepast.

Het voorliggende amendement sluit aan bij eerder gestelde vragen van de heren Guernaoui, Kapteijns en Van Vulpen (RIS 291245) en mevrouw Toeters (RIS296480). Met dit amendement wordt bovendien aangesloten bij de nieuwe landelijke systematiek. Met de inwerkingtreding van de Wet Natuurbescherming is namelijk duidelijk geworden dat in de APV regels gesteld mogen worden ten aanzien van het kappen van bomen in de gebieden die buiten de zogenaamde ‘bebouwde kom’ vallen.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Joris Wijsmuller
Haagse Stadspartij


Status

Verworpen

Voor

Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, D66, GroenLinks, CDA, PvdA, PVV, ChristenUnie/SGP, SP

Lees onze andere moties

Amendement Handhaven energiebesparingsplicht kantoren

Lees verder

Motie Natuurinclusieve Titaan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer