Motie: Herzie verou­derde GPR-scores


29 november 2018

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 29 november 2018, ter bespreking van het Gewijzigd voorstel van het college inzake Omgevingsplan Binckhorst (RIS 299317).

Overwegende, dat:

  • in de planregels van het bestemmingsplan wordt aangegeven dat de gemeentelijke GPR-eisen in acht worden genomen bij het bouwen;
  • de wethouder heeft toegezegd dat op het moment dat de gemeentelijke GPR-score wordt aangepast de planregels worden aangepast;
  • de gemeentelijke GPR-scores voor woningen en kantoren dateren uit 2012;
  • noodzakelijk is dat deze worden aangepast gegeven het gemeentelijke doel om in 2030 klimaatneutraal te zijn.

Verzoekt het college:

  • te rapporteren wat de ruimte is om gegeven het bouwbesluit de gemeentelijke GPR-scores te herzien;
  • indien juridisch mogelijk de gehanteerde GPR-scores te verhogen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Peter Bos
Haagse Stadspartij

Pieter Grinwis
CU/SGP


Status

Aangenomen

Voor

VVD, D66, GroenLinks, CDA, PvdA, Haagse Stadspartij, ChristenUnie/SGP, SP

Tegen

Hart voor Den Haag, PVV