Motie Tijde­lijkheid en expe­ri­menten op de Binck­horst


29 november 2018

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 29 november 2018, ter bespreking van het Gewijzigd voorstel van het college inzake Omgevingsplan Binckhorst (RIS 299317).

Constaterende, dat:

  • in het omgevingsplan nog weinig is vastgelegd over de (ruimtelijke en programmatische) uitwerking, en dus nog een uitgebreid en langdurig traject van uitwerking voor ons ligt;
  • dat het niet duidelijk is hoe welke belanghebbenden wanneer invloed kunnen uitoefenen op de reeds voorgestelde wijzen van uitwerking, zoals gebiedspaspoorten;
  • in de gebiedsaanpak nog weinig aandacht is voor hoe om te gaan met marktdynamiek en zinvol gebruik te maken van perioden waarin deze dynamiek laag is en locatie en panden niet tot ontwikkeling komen.

Van mening, dat:

  • om richting te geven aan de uitwerking van met name ingrepen die het schaalniveau van kavel en gebiedspaspoort overstijgen - zoals nieuwe combinaties van werken en wonen, energietransitie en circulariteit - ruimte moet zijn voor experiment;
  • de tijdelijke aanwending van leegkomende locaties en panden hiervoor ruimte kan bieden;
  • in de toepassing van het omgevingsplan daarom expliciet aandacht moet zijn voor een nuttig gebruik van locaties en panden die tijdelijk leeg zijn.

Verzoekt het college:

  • in de uitwerking van het omgevingsplan voldoende ruimte en tijd beschikbaar te stellen voor experimenten;
  • gemeentelijk vastgoedbezit (gebouwen, gronden en openbare ruimte) actief voor tijdelijk gebruik in te zetten, waarbij lokale initiatieven die invulling geven aan de circulaire, inclusieve en innovatieve ambities voorrang verdienen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Peter Bos
Haagse Stadspartij


Status

Verworpen

Voor

PvdA, SP

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, D66, GroenLinks, CDA, PVV, ChristenUnie/SGP