Amen­dement Invulling toezegging om vervoer gewonde wilde dieren te vergoeden


8 november 2018

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 8 november 2018, ter bespreking van het Raadsvoorstel Programmabegroting 2019-2022.

Besluit om:

  1. van het programma Buitenruimte het programmaonderdeel Dierenbescherming structureel met €50.000 per jaar te verhogen, met dekking uit hetzelfde programma;
  2. vast te leggen in het onderdeel Dierenbescherming dat bij de nieuwe aanbesteding van de dierenbeschermingstaken voor 2020-2022 ook het vervoer van gewonde in het wild levende dieren wordt gecontracteerd.

Bijvoorbeeld: de tekst bij beslispunt 1 te vervangen door de volgende tekst: ……

Toelichting:

In 2014 heeft een ruime meerderheid van de gemeenteraad de wens uitgesproken om te zoeken naar dekking voor het structurele bedrag voor het vervoer van gewonde in het wild levende dieren (RIS 278383). Uiteindelijk heeft een amendement ervoor gezorgd dat in 2017 en 2018 incidenteel 50.000 euro per jaar werd gereserveerd voor vervoer van gewonde in het wild levende dieren.

In de voorliggende programmabegroting is de bijdrage aan de Dierenambulance Den Haag voor het vervoer van in het wild levende dieren niet gecontinueerd. Dit is in tegenspraak met de toezegging van de gezamenlijke coalitiepartijen dat de vergoeding voor vervoer van in het wild levende dieren zou worden bekostigd. In het coalitieakkoord is bovendien beschreven dat organisaties die samen met vrijwilligers bijdragen aan het welzijn van dieren ruimhartig worden ondersteund om hun goede werk te kunnen blijven doen.

Indieners leggen daarom per amendement vast dat structureel vergoeding plaatsvindt van het vervoer van gewonde in het wild levende dieren. Andere gemeenten waaronder Amsterdam, Utrecht, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg vergoeden ook dit vervoer. Den Haag vergoedt echter alleen het vervoer van dode wilde dieren en niet-wilde gewonde dieren. Indieners zijn van mening dat de gemeente Den Haag ook zorg dient te dragen voor de gewonde in het wild levende dieren in de openbare ruimte. Voorgaande jaren heeft de gemeente 50.000 euro aan dit vervoer bijgedragen en indieners zijn van mening dat dit structureel zou moeten en dat de gemeente deze taken mee zou moeten nemen in de nieuwe aanbesteding van dierenbeschermingstaken die in 2019 voor de periode 2020-2022 plaatsvinden. Dit is de reden dat indieners naast de continuering van de incidentele bijdrage ook een besluit voorstellen om dit structureel in de nieuwe contracten vast te leggen.

Middelen hiertoe worden gevonden in het programma Buitenruimte.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Peter Bos
Haagse Stadspartij

Arjen Dubbelaar
Groep de Mos/Hart voor Den Haag

Janneke Holman
PvdA

Arjen Kaptijns
GroenLinks


Status

Aangenomen

Voor

Hart voor Den Haag, VVD, D66, GroenLinks, CDA, PvdA, Haagse Stadspartij, PVV, ChristenUnie/SGP, SP

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Ecologisch vuurwerk

Lees verder

Amendement Vergeet belang buitenruimte voor dieren niet

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer