Amen­dement Vergeet belang buiten­ruimte voor dieren niet


8 november 2018

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 8 november 2018, ter bespreking van het Raadsvoorstel Programmabegroting 2019-2022.

Besluit om in de Programmabegroting op pagina 93 onder 2.9 Programma Buitenruimte aan onderstaand beoogd maatschappelijk effect de onderstreepte passage toe te voegen:

De buitenruimte is het visitekaartje van de stad Den Haag. Bezoekers, winkelend publiek, ondernemers en bewoners ervaren de stad namelijk vooral buiten. Met dit programma wil de gemeente onder andere aantrekkelijke Haagse straten, pleinen, goed onderhouden groen en volop water realiseren. Daardoor komen mensen graag naar de stad en komen ze ook graag terug. Investeringen in de buitenruimte zijn essentieel voor de levendigheid van de stad en de stedelijke economie. Met dat in het achterhoofd is er extra aandacht voor die gebieden waar veel mensen bij elkaar komen, zoals het Buitenhof, de Boulevard en de Grote Marktstraat. Daarnaast is de buitenruimte van belang omdat deze het leefgebied vormt van dieren. Door te investeren in groen en door groene gebieden met elkaar te verbinden willen we de leefruimte van dieren verbeteren en de biodiversiteit bevorderen. Ook draagt de gemeente bij aan dierenbescherming.

Toelichting:

Per programma wordt in de begroting aangegeven wat het beoogde maatschappelijke effect is en dus wat het doel is van het programma. In het programma Buitenruimte wordt ingegaan op dat de buitenruimte het visitekaartje is van Den Haag en dat het bijdraagt aan de economie. De buitenruimte is naast voor de mens ook juist erg van belang voor dieren. Hierop wordt echter niet bij het beoogd maatschappelijke effect ingegaan. Dit terwijl het programma Buitenruimte allerlei onderwerpen behelst die erg van belang zijn voor dieren, waaronder het planten van bomen, de grote groengebieden, de ecologische zones, de stadsboerderijen en de dierenbescherming.

Indiener is van mening dat het van belang is om bij het beoogde maatschappelijke effect tot uitdrukking te brengen dat de leefruimte voor dieren en het dierenwelzijn ook van belang is.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Peter Bos
Haagse Stadspartij

Rene Oudshoorn
Groep de Mos/Hart voor Den Haag


Status

Aangenomen

Voor

Hart voor Den Haag, D66, GroenLinks, CDA, PvdA, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP

Tegen

VVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Invulling toezegging om vervoer gewonde wilde dieren te vergoeden

Lees verder

Amendement Leg klimaatneutraal Den Haag in 2030 vast in de CO2-indicatoren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer