Amen­dement Leg klimaat­neu­traal Den Haag in 2030 vast in de CO2-indi­ca­toren


8 november 2018

Besluit om in de Programmabegroting:

 1. I. de doelstelling van de Topindicator Uitstoot CO2 in kton op pagina 27 als volgt aan te passen:
 2. - "begroting 2019" wordt 1554 kton CO2
 3. - "begroting 2020" wordt 1413 kton CO2
 4. - "begroting 2021" wordt 1271 kton CO2
 5. - "begroting 2022" wordt 1130 kton CO2
 6. II. In de komende begrotingen de begrote uitstoot in kton CO2 voor de
  jaren 2023 en verder op te nemen: 989 kton CO2 (2023), 848 kton CO2
  (2024), 706 kton CO2 (2025), 565 kton CO2 (2026), 424 kton CO2 (2027),
  283 kton CO2 (2028), 141 kton CO2 (2029) en 0 kton CO2 (2030).
 7. III. Op basis hiervan de indicator “percentage CO2-reductie” op pagina 27 op soortgelijke wijze aan te passen, zodat het percentage CO2-reductie lineair stijgt tot 100% in 2030.

Toelichting:

Den Haag heeft als doel om in 2030 klimaatneutraal te zijn en dit betekent dat er geen CO2 meer zal worden uitgestoten. De huidige begrote doelen in de programmabegroting zijn zwaar verouderd en behelzen slechts een CO2-reductiedaling van een procentpunt per jaar. Hiermee zijn de begrote doelstellingen zelfs ten opzichte van een klimaatneutraal Den Haag in 2040 of 2050 niet adequaat. Het is volgens indieners essentieel dat deze doelen bij worden gesteld. Hier is de afgelopen jaren al vaak op gewezen, maar tot nu toe is hier geen vooruitgang geboekt. Indieners begrijpen dat een werkgroep wordt opgezet om de indicatoren nader te bezien. Dit is een goed initiatief, maar staat los van het feit dat het nu al mogelijk en wenselijk is om de indicator aan te passen aan het in het coalitieakkoord duidelijk vastgelegde doel.

Om dit doel vast te leggen in de indicatoren wordt door indieners net als bij de huidige systematiek gekozen voor een lineaire reductie van de CO2-uitstoot startend op 1 januari 2019 en
resulterend in een begrote 0 kton CO2-uitstoot in 2030. Deze lineaire afname is conform de afspraken uit de begroting 2016-2019, waarin op pagina 140 de afspraken over de wijze van aanpassen van de indicator (lineair, bij einddoel op 0 kton CO2) zijn opgenomen. Voor het startpunt wordt de gerealiseerde 1695 kton CO2-uitstoot in 2017 gehanteerd, zoals in de programmabegroting 2019-2022 staat vermeld.

Met de in dit amendement voorgestelde wijziging worden heldere en actuele doelen vastgelegd en zo wordt uitvoering gegeven aan het Klimaatpact en het coalitieakkoord.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Peter Bos
Haagse Stadspartij


Status

Verworpen

Voor

Hart voor Den Haag, VVD, D66, GroenLinks, PVV

Tegen

CDA, PvdA, Haagse Stadspartij, SP, ChristenUnie/SGP

Lees onze andere moties

Amendement Vergeet belang buitenruimte voor dieren niet

Lees verder

Motie Bouw meer voor starters

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer