Motie Bouw meer voor starters


8 november 2018

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 8 november 2018, ter bespreking van het Raadsvoorstel Programmabegroting 2019-2022.

Constaterende, dat:

  • volgens de beantwoording van technische vraag 84 van de Partij voor de Dieren “in de planvoorraad 2018 en verder momenteel 2% goedkope koop is opgenomen”.

Overwegende, dat:

  • het aanbod van koopwoningen in de categorie van € 100.000,- tot € 200.000,- het snelst van alle prijscategorieën is afgenomen;
  • Den Haag een hotspot is voor het tekort aan starterskoopwoningen;
  • potentiële kopers hun leven lang last houden van een uitgestelde woningkoop, door een blijvend concurrentienadeel met doorstromers op de koopwoningenmarkt;
  • de oververhitte koopwoningenmarkt voor starters middels uitbreiding van het aanbod van goedkope koopwoningen moet worden aangepakt;
  • een aandeel van 2% goedkope koop in de planvoorraad van nieuwbouwwoningen te laag kan zijn om de koopwoningenmarkt voor starters weer vlot te trekken.

Verzoekt het college:

  • een marktonderzoek te doen naar de huidige en de verwachte, toekomstige vraag naar goedkope nieuwbouwkoopwoningen;§ de doelstelling om slechts 2% van de nieuwbouwwoningen aan goedkope koop toe te wijzen bij te stellen indien deze afwijkt van de daadwerkelijke (langetermijn)vraag.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Peter Bos
Haagse Stadspartij


Status

Verworpen

Voor

PvdA, Haagse Stadspartij, PVV, ChristenUnie/SGP, SP

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, D66, GroenLinks, CDA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Leg klimaatneutraal Den Haag in 2030 vast in de CO2-indicatoren

Lees verder

Motie Duurzaamheidsdoelstellingen The Hague & Partners

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer