Motie Duur­zaam­heids­doel­stel­lingen The Hague & Partners


8 november 2018

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 8 november 2018, ter bespreking van het Raadsvoorstel Programmabegroting 2019-2022.

Overwegende, dat:

  • het college tot doel heeft om in 2030 klimaatneutraal te zijn
  • het college bij de beantwoording van de technische vragen aangeeft dat zijn aandacht voor duurzaamheid en de energietransitie onomstreden is;
  • Den Haag via The Hague & Partners invloed uit kan oefenen op de duurzame koers van het bedrijfsleven;
  • als opdrachtgever de gemeente Den Haag stuurt op de KPI’s en de beoogde opbrengsten van de koepelstichting The Hague & Partners en de 3 hieronder vallende organisaties (Business, marketing, convention);
  • er momenteel in het jaarplan 2018 geen duidelijke doelstellingen, opbrengsten of KPI’s zijn vastgesteld voor The Hague & Partners op het gebied van duurzaamheid;
  • het stellen van duurzaamheidsdoelstellingen en KPI’s een belangrijke manier is om deze organisatie aan te sturen op het duurzaam acteren, bijvoorbeeld bij het binnenhalen van bedrijven.

Verzoekt het college:

  • in het jaarplan van The Hague & Partners 2019 ambitieuze en duidelijke duurzaamheidsdoelstellingen en KPI’s op te laten nemen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Peter Bos
Haagse StadspartijStatus

Verworpen

Voor

PvdA, Haagse Stadspartij, ChristenUnie/SGP, SP

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, D66, GroenLinks, CDA, PVV