Motie Onderzoek eerder herstel Eras­muszone


8 november 2018

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 8 november 2018, ter bespreking van het Raadsvoorstel Programmabegroting 2019-2022.

Constaterende, dat:

  • de gemeente al in 2008 verschillende gebreken in de ecologische verbindingszone “Erasmuszone” heeft geconstateerd (Nota Ecologische Verbindingszones, RIS159450);
  • in het coalitieakkoord is aangegeven dat de ecologische verbindingszone bij de Erasmusweg zal worden hersteld (p. 17);
  • het college in de beantwoording van de technische vragen aangeeft dat de uitvoering pas na 2022 kan plaatsvinden (na de voltooiing van het bouwproject Assumburgweg/Brandweerkazerne nabij station Moerwijk) en het college hier nog geen budget voor beschikbaar heeft gesteld.

Overwegende, dat:

  • het bouwproject Assumburgweg/Brandweerkazerne grenst aan een klein deel van de totale Erasmuszone;
  • veel van de in de Nota Ecologische Verbindingszones genoemde maatregelen niet op de voltooiing van dit bouwproject hoeven te wachten.

Verzoekt het college:

  • per verbeterpunt aan de Erasmuszone te onderzoeken of het voor 2022 kan worden uitgevoerd;
  • de verbeterpunten die voor 2022 kunnen worden uitgevoerd snel uit te voeren, conform de Nota Ecologische Verbindingszones 2008-2018.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Peter Bos
Haagse Stadspartij


Status

Aangenomen

Voor

Hart voor Den Haag, VVD, D66, GroenLinks, CDA, PvdA, Haagse Stadspartij, PVV, SP

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Duurzaamheidsdoelstellingen The Hague & Partners

Lees verder

Motie Meer gescheiden GFT-afvalinzameling

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer