Motie Onderzoek eerder herstel Eras­muszone


8 november 2018

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 8 november 2018, ter bespreking van het Raadsvoorstel Programmabegroting 2019-2022.

Constaterende, dat:

  • de gemeente al in 2008 verschillende gebreken in de ecologische verbindingszone “Erasmuszone” heeft geconstateerd (Nota Ecologische Verbindingszones, RIS159450);
  • in het coalitieakkoord is aangegeven dat de ecologische verbindingszone bij de Erasmusweg zal worden hersteld (p. 17);
  • het college in de beantwoording van de technische vragen aangeeft dat de uitvoering pas na 2022 kan plaatsvinden (na de voltooiing van het bouwproject Assumburgweg/Brandweerkazerne nabij station Moerwijk) en het college hier nog geen budget voor beschikbaar heeft gesteld.

Overwegende, dat:

  • het bouwproject Assumburgweg/Brandweerkazerne grenst aan een klein deel van de totale Erasmuszone;
  • veel van de in de Nota Ecologische Verbindingszones genoemde maatregelen niet op de voltooiing van dit bouwproject hoeven te wachten.

Verzoekt het college:

  • per verbeterpunt aan de Erasmuszone te onderzoeken of het voor 2022 kan worden uitgevoerd;
  • de verbeterpunten die voor 2022 kunnen worden uitgevoerd snel uit te voeren, conform de Nota Ecologische Verbindingszones 2008-2018.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Peter Bos
Haagse Stadspartij


Status

Aangenomen

Voor

Groep de Mos/HvDH, VVD, D66, GroenLinks, CDA, PvdA, Haagse Stadspartij, PVV, Islam Democraten, SP, NIDA

Tegen