Amen­dement Laat je niet fêteren


25 maart 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 25 maart 2021, ter bespreking van het Gewijzigd voorstel van het presidium inzake gedragscode raadsleden Den Haag 2021

Besluit artikel 7 op de volgende punten aan te passen:

  • Aan het derde lid de onderstreepte passage toe te voegen:
  • Onder geschenken worden ook verstaan uitnodigingen voor het bijwonen van evenementen en excursies, die zijn ontvangen vanwege het raadslidmaatschap. Het raadslid meldt het gebruik van deze uitnodigingen aan de griffier ten behoeve van opname in het geschenkenregister. De waarde van de uitnodiging is daarbij niet relevant. Het uitgangspunt voor het ingaan op uitnodigingen die vanwege het raadslidmaatschap zijn ontvangen is dat de aanwezigheid functioneel kan worden beschouwd aan het raadslidmaatschap.
  • In de toelichting bij artikel 7 de volgende passage te wijzigen:

In de behandeling door de commissie Bestuur is gevraagd of kan worden verwezen naar het begrip ‘functioneel’ zoals dat in de gedragscode voor het college is voorgesteld. Het presidium wil benadrukken dat elk raadslid zelf de afweging maakt of gebruik wordt gemaakt van een uitnodiging. Voorstelbaar is dat indien een raadslid wordt uitgenodigd voor een wijkschouw, een bezoek aan een gemeentelijke instelling of bij de opening van een nieuw gebouw met een wijkfunctie, over het algemeen zonder nadere afweging van deze uitnodiging gebruik kan worden gemaakt. Dat ligt wellicht anders als het gaat om een uitnodiging voor een (feestelijk/cultureel/commercieel) evenement in de stad. Dat is voor elk raadslid een individuele afweging: wel of niet gaan. De overweging om wel gebruik te maken van een uitnodiging, omdat het raadslid ook dan de volks-vertegenwoordigende rol vervult, is daarbij net zo valide als de overweging om het niet te doen omdat de verbinding met het raadslidmaatschap wordt gemist. Maar het is aan het raadslid om de afweging te maken. Het kan een raadslid niet verboden worden gebruik te maken van een dergelijke uitnodiging. Een raadslid zou daarbij, net als collegeleden, de afweging behoren te maken of een dergelijke uitnodiging als functioneel kan worden beschouwd. Een integer raadslid zou daarbij oog dienen te hebben voor de integriteitsrisico’s bijvoorbeeld bij het ingaan op zeer prijzige uitnodigingen waar niet een duidelijk functioneel element aan zit.

Toelichting:

In artikel 7 van de gedragscode wordt het uitgangspunt geschetst dat geschenken boven de 50 euro niet mogen worden aangenomen. Echter, bij uitnodigingen is het bedrag volgens de code irrelevant. Dit kan ervoor zorgen dat raadsleden ingaan op zeer prijzige evenementen met alle integriteitsrisico’s van dien. Het is wenselijk om daarom raadsleden in deze gedragscode handvatten mee te geven. Dit kan er ook voor zorgen dat het gesprek hierover wordt aangegaan. Slechts het weergeven van een evenement of excursie in een register is daarvoor onvoldoende. Daarom wordt met dit amendement, gelijk de code van het college, het begrip functioneel toegevoegd. Zo wordt duidelijk dat bij het ingaan op uitnodigingen raadsleden bewust moeten zijn van het functionele karakter aangezien zij deze uitnodigingen uit hoofde van hun functie hebben ontvangen.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Arjen Kapteijns
GroenLinks


Status

Verworpen

Voor

Haagse Stadspartij, PVV, Partij voor de Dieren, SP

Tegen

CDA, ChristenUnie/SGP, D66, GroenLinks, Groep de Mos/HvDH, Islam Democraten, NIDA, PvdA, VVD