Amen­dement Maak keuze voor duurzame warmte


16 mei 2019

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 16 mei 2019, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake Kadernota Duurzaamheid (RIS301829).

Besluit om onder “Energie”, onder “Werkagenda 2019 – 2022”, onder “Nieuwe energie” (p. 14) toe te voegen:

- De gemeente zet volop in op lagetemperatuurverwarming, op alle schalen: van individuele huizen, vve’s, flats, straten, blokken tot buurten en wijken.

- Voor hogetemperatuurverwarming via netwerken zet Den Haag volop in op lokale aardwarmtebronnen. Alle hoofdnetten krijgen een aanvoertemperatuur van maximaal 70 graden om geschikt gemaakt te worden voor Haagse aardwarmte. Duurzame bronnen, zoals aardwarmte, krijgen voorrang op netwerken.

Toelichting:

Hoewel er nog een brief over de warmtevoorziening aankomt, is het belangrijk ook in de Kadernota aandacht te schenken aan de warmtevoorziening. Het is logisch om ook voor dit beleidsterrein een kader in de nota vast te leggen.

Daarom stellen indieners voor om de letterlijke passage uit het Haagse Klimaatpact toe te voegen aan de kadernota. Deze passage is ondertekend door 13 van de 15 Haagse fracties en zorgt voor een versterking van dit thema binnen de nota.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Joris Wijsmuller
Haagse Stadspartij


Status

Verworpen

Voor

PvdA, CDA, Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren, SP

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, D66, GroenLinks, PVV