Motie Ambi­tieuze mili­euzone


16 mei 2019

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 16 mei 2019, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake Kadernota Duurzaamheid (RIS301829).

Constaterende, dat:

  • in het coalitieakkoord staat dat samen met het Rijk en de andere grote steden wordt gewerkt aan één uniforme milieuzone waarmee de meest vervuilende bestel- en personenwagens uit het centrum worden geweerd;
  • de regering voornemens is om de verkeersregels en verkeerstekens te harmoniseren en gemeenten twee opties te geven voor invoering van een milieuzone voor personenauto’s.

Overwegende, dat:

  • de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxiden kan leiden tot astma, chronische bronchitis en hart- en vaatziekten;
  • van belang is dat vergaande maatregelen worden genomen om de luchtkwaliteit te verbeteren;
  • andere steden al ambitieuze maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit hebben ingevoerd.

Spreekt uit dat:

  • wenselijk is om bij de invoering van de milieuzone bij een keuze tussen twee varianten de ambitieuzere variant te kiezen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Joris Wijsmuller
Haagse Stadspartij

Janneke Holman
PvdA


Status

Verworpen

Voor

PvdA, Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren, ChristenUnie/SGP

Tegen

VVD, D66, Hart voor Den Haag, GroenLinks, CDA, PVV, SP