Motie Heldere en meetbare tussen­doelen


16 mei 2019

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 16 mei 2019, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake Kadernota Duurzaamheid (RIS301829).

Constaterende, dat:

  • er geen heldere en meetbare tussendoelen waarop we permanent actie ondernemen staan opgenomen in de Kadernota Duurzaamheid op het gebied van CO2-uitstoot, luchtkwaliteit, gebruik van single-use plastics, verduurzaming van woningen en gemeentelijk vastgoed etc;
  • hierdoor niet gestuurd en getoetst kan worden aan de Kadernota Duurzaamheid.

Overwegende, dat:

  • de gemeente Den Haag ernaar streeft om in 2030 klimaatneutraal te zijn;
  • in het Haags Klimaatpact staat opgenomen dat er heldere en meetbare tussendoelen waarop we permanent actie ondernemen moeten komen;
  • 13 van de 15 gemeenteraadsfracties dit pact hebben ondertekend.

Verzoekt het college:

  • heldere en meetbare tussendoelen op te stellen, bijvoorbeeld door in de programmabrief per onderwerp of actie aan te geven wat het beoogde (tussen)resultaat is.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Pieter Grinwis
ChristenUnie/SGP

Janneke Holman
PvdA


Status

Aangenomen

Voor

VVD, Hart voor Den Haag, D66, GroenLinks, CDA, Haagse Stadspartij, PvdA, Partij voor de Dieren, SP, ChristenUnie/SGP

Tegen

PVV