Amen­dement Schoolbus op maat


20 juni 2024

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 20 juni 2014, ter bespreking van Voorstel van het college tot vaststelling van de verordening bekostiging leerlingenvervoer Den Haag 2024 (RIS318880).

Besluit om aan artikel 9, als vierde lid toe te voegen:


  • 4. Als de ouders of de meerderjarige leerling vanwege een specifieke onderwijskundige behoefte van de leerling een vervoersvoorziening aanvragen naar een school op een grotere afstand, dan de dichtstbijzijnde toegankelijke school van de onderwijssoort waarop de leerling is aangewezen, wordt deze slechts toegekend als is voldaan aan de volgende voorwaarden


  1. naar het oordeel van het college is door de ouders of de meerderjarige leerling voldoende aangetoond wat de specifieke en noodzakelijke onderwijskundige onderwijsbehoefte van de leerling is;

  2. naar het oordeel van het college is door de ouders of de meerderjarig leerling voldoende aangetoond dat de dichtstbijzijnde school van de onderwijssoort waarop de leerling is aangewezen niet toegankelijk is vanwege het niet kunnen bieden van het noodzakelijke specifieke onderwijsaanbod.


Toelichting:
In het VN-verdrag voor de rechten van het kind is opgenomen dat ieder kind recht heeft op onderwijs dat is gericht op onder andere de zo volledig mogelijke ontplooiing van het kind en het ontwikkelen van talenten naar de geestelijke en lichamelijke vermogens van elk kind. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid rechtsbescherming actief te communiceren met inwoners. Een gemeentelijke verordening zou niet de indruk moeten wekken dat de afstand tot de school de voorkeur geniet boven passend onderwijs. De verordening die nu voorligt kan de indruk wekken dat maatwerk niet mogelijk is. Eerdere jurisprudentie toont dat de opgenomen hardheidsclausule hier geen oplossing voor biedt.


Robin Smit
Partij voor de Dieren

Judith Klokkenburg

ChristenUnie/SGP

Minke Hofstra
VVD
Status

Verworpen

Voor

VVD, Partij voor de Dieren, DENK, SP, ChristenUnie/SGP

Tegen

Hart voor Den Haag, D66, GroenLinks, PvdA, CDA, Haagse Stadspartij, PVV, Forum voor Democratie