Amen­dement Sta voor de beeld­kwa­liteit


Tussen­tijdse evaluatie nota Haagse hoogbouw: Eyeline en Skyline

1 juli 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 1 juli 2021, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Tussentijdse evaluatie nota Haagse hoogbouw: Eyeline en Skyline (RIS306342).

Besluit om twee dictumpunten aan het raadsbesluit toe te voegen:

  • onder 6.1 van de Hoogbouwnota aanvullend op het voorgaande de volgende regel op te nemen:

Er moet voldaan worden aan de door de raad vastgestelde beeldkwaliteitsplannen. Deze beeldkwaliteitsplannen bevatten ten minste duidelijke en toetsbare criteria met betrekking tot materiaaltoepassing en herkenbare stijlkenmerken als versterking van de betreffende wijk voor de verschillende lagen van het gebouw.

  • Om alvorens een bouwplan definitief vast te stellen ervoor te zorgen dat voor het betreffende project de hiervoor beschreven beeldkwaliteitsplannen of -documenten zijn vastgesteld, zodat het plan hieraan getoetst kan worden, bijvoorbeeld voor wat betreft materialisering en verschijningsvorm in verhouding tot de omgeving.

Toelichting:

De nota Haagse hoogbouwnota Eyeline en Skyline werd in januari 2018 door de raad vastgelegd. Hier sprak toen het voornemen uit om meer te sturen op de beeldkwaliteit van hoogbouw. Hier lijkt nog te beperkt invulling aan te worden gegeven. Ook blijkt uit verschillende commissiedebatten dat de raad meer sturing wil geven op de beeldkwaliteit. Dit is ook haar rol gegeven artikel 12a van de Woningwet. Hierin staat dat de gemeenteraad beleidsregels vaststelt waarmee getoetst kan worden of de te verwachten ontwikkeling in strijd is met redelijke eisen van welstand. Indieners zouden graag een sterkere regie van de gemeenteraad zien op dit punt. Binnen het CID wordt met het recent aangepaste raadsvoorstel betreffende de structuurvisie CID de beeldkwaliteit en de raadsrol daarbinnen wat meer verankerd. Dit is goed, maar wenselijk is dat dit ook binnen andere gebieden plaatsvindt alsook dat inhoudelijk nog aspecten door de raad worden meegegeven betreffende de hoogbouw.

In de bestaande beeldkwaliteitsplannen is namelijk vaak niet voldoende duidelijkheid over de te hanteren criteria zodat de welstandscommissie niet weet waaraan zij moet toetsen en een initiatiefnemer vooraf niet weet waar hij op moet letten. Het is daarbij van belang dat de vormgeving van een toren wordt getoetst aan de plek waar de toren staat. Gegeven het rijke mozaïek aan wijken en buurten dat is benoemd in de huidige Welstandsnota kan een toren in Zuidwest niet eenzelfde verschijningsvorm hebben als een toren in Transvaal, Binckhorst, CID of Scheveningen. Ook dit element van de beeldkwaliteit zou beter verankerd moeten worden in de hoogbouwnota.

Gegeven het voorgaande hechten indieners belang aan het vastleggen van de status van beeldkwaliteitsplannen en dat deze per gebied of project daadwerkelijk door de raad worden vastgesteld en voldoende duidelijk zijn. Dit is de reden dat indieners twee dictumpunten aan het raadsvoorstel toevoegen.

Robert Barker
Partij voor de Dieren
Jan Pronk
Haagse VVD
Peter Bos
Haagse Stadspartij
William de Blok
HvDH/GdM
Tahsin Çetinkaya
Islam Democraten
Judith Klokkenburg-Reedeker
ChristenUnie/SGP


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, GroenLinks, Haagse Stadspartij, Hart voor Den Haag, PVV, Partij voor de Dieren, PvdA, SP, VVD

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Natuurinclusief bouwen verplicht voor hoogbouw

Lees verder

Motie Klimaatdoelstellingen Verbonden Partijen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer