Motie Klimaat­doel­stel­lingen Verbonden Partijen


14 juli 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 14 juli 2021, ter bespreking van de Programmarekening 2020.

Overwegende, dat:

  • in juli 2018 de motie Duurzame aandeelhouder is aangehouden omdat de wethouder financiën aangaf met een overzicht te komen van de duurzame doelstellingen van verbonden partijen;
  • de wethouder in de Cie Bestuur van 30 januari 2019 toezegde dat in de rapportage verbonden partijen zou opnemen hoe de lokale organisaties zich verhouden tot de 2030 ambitie;
  • in diezelfde commissie werd toegezegd dat het college antwoord zou geven op de vraag over de samenwerking van de organisaties (verbonden partijen) en dit antwoord zou opnemen in dezelfde rapportage;
  • het wenselijk is dat de gemeente ook met zijn aandeelhoudersrol inzet op duurzame organisaties.

Constaterende, dat:

  • deze toezeggingen niet zijn doorgevoerd in de Jaarrapportage Verbonden Partijen 2019;
  • de Jaarrapportage Verbonden Partijen 2020 nog naar de raad moet komen en er dus nog tijd is om deze toezeggingen dit keer wel mee te nemen in het verslag.

Verzoekt het college:

  • met elke deelneming dit jaar in gesprek te gaan over het duurzaamheidsbeleid en hoe dit kan worden versterkt;
  • in de Jaarrapportage Verbonden Partijen 2020 op te nemen hoe alle partijen zich verhouden tot de ambitie van de gemeente om in 2030 klimaatneutraal te zijn;
  • in de Jaarrapportage Verbonden Partijen 2020 op te nemen hoe de verbonden partijen met de gemeente samenwerken om hun duurzaamheidsdoelstellingen te behalen.

En gaat over tot de orde van de dag.


Robert Barker

Partij voor de Dieren

Maarten de Vuyst

GroenLinks

Peter Bos

Haagse Stadspartij


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, VVD, D66, GroenLinks, CDA, Haagse Stadspartij, PvdA, SP, ChristenUnie/SGP

Tegen

Hart voor Den Haag, PVV