Amen­dement: Vergeet dieren in begroting niet


20 februari 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 20 februari 2020, ter bespreking van het Raadsvoorstel Programmabegroting 2020-2023.

Besluit om in de Programmabegroting op pagina 98 onder 2.9 Programma Buitenruimte aan onderstaand beoogd maatschappelijk effect de onderstreepte passage toe te voegen:

De buitenruimte is het visitekaartje van Den Haag. Bezoekers, winkelend publiek, ondernemers en bewoners ervaren de stad namelijk vooral buiten. Met dit programma wil de gemeente aantrekkelijke Haagse straten, pleinen, goed onderhouden groen en volop water realiseren. Daardoor komen mensen graag naar de stad en komen ze ook graag terug. Investeringen in de buitenruimte zijn essentieel voor de levendigheid van de stad en de stedelijke economie. Met dat in het achterhoofd is er extra aandacht voor die gebieden waar veel mensen bij elkaar komen, zoals de Boulevard en de Grote Marktstraat. Daarnaast is de buitenruimte van belang omdat deze het leefgebied vormt van dieren. Door te investeren in groen en door groene gebieden met elkaar te verbinden willen we de leefruimte van dieren verbeteren en de biodiversiteit bevorderen. Ook draagt de gemeente bij aan dierenbescherming.

Toelichting:

Per programma wordt in de begroting aangegeven wat het beoogde maatschappelijke effect is en dus wat het doel is van het programma. In het programma Buitenruimte wordt ingegaan op dat de buitenruimte het visitekaartje is van Den Haag en dat het bijdraagt aan de economie. De buitenruimte is naast voor de mens ook erg van belang voor dieren. Hierop wordt echter niet bij het beoogd maatschappelijke effect ingegaan. Dit terwijl het programma Buitenruimte allerlei onderwerpen behelst die erg van belang zijn voor dieren, waaronder het planten van bomen, de grote groengebieden, de ecologische zones, de stadsboerderijen en de dierenbescherming.

Vorig jaar heeft de raad besloten via een amendement het belang van dieren op te nemen in de programmabegroting. Echter, dit is in de nieuwe begroting weer verdwenen. Indiener is van mening dat het van belang is om bij het beoogde maatschappelijke effect tot uitdrukking te brengen dat de leefruimte voor dieren en het dierenwelzijn ook van belang is.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Haagse Stadspartij
Joris Wijsmuller

Hart voor Den Haag/GdM
Richard de Mos


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, Hart voor Den Haag, VVD, D66, GroenLinks, CDA, PvdA, Haagse Stadspartij, PVV, ChristenUnie/SGP, SP

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Klimaatneutraal Den Haag in de CO2-indicatoren

Lees verder

Motie: Maak haast met plan diervriendelijke kades

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer