Motie: Maak haast met plan dier­vrien­de­lijke kades


20 februari 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 20 februari 2020, ter bespreking van het raadsvoorstel Programmabegroting.

Constaterende, dat:

  • in 2018 de motie ‘Maak Haagse kades diervriendelijk’ (RIS300220) unaniem is aangenomen om als gemeente samen met dierenhulporganisaties de knelpunten in kaart te brengen en met een plan van aanpak te komen om diervriendelijke grachten en kademuren te realiseren;
  • tot op heden nog steeds geen plan van aanpak is opgesteld.

Overwegende, dat:

  • Den haag nog steeds een grachtenstelsel van ongeveer 60 kilometer bezit met steile en hoge walkanten;
  • twee jaar na dato een nieuw broedseizoen ingaat en de problemen met de kades niet zijn opgelost;
  • dit jaar weer jonge watervogels en andere zoogdieren niet zelfstandig de waterkant op kunnen komen;
  • talloze dieren weer aan een verdrinkingsdood zullen sterven door uitputting;
  • de huidige aangebrachte uitklimvoorzieningen en uitrustpunten niet altijd functioneren of zijn beschadigd;
  • bij de te nemen maatregelen rekening moet worden gehouden met de diversiteit aan gebruikers van de voorzieningen (zoals zwanen tot aan katten).

Verzoekt het college:

  • voor de zomer met een actieplan te komen om alle dieronvriendelijke kades en walkanten te verhelpen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robin Smit
Partij voor de Dieren

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Richard de Mos
Hart voor Den Haag/GdM

Janneke Holman
PvdA

Peter Bos
Haagse Stadspartij


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, Hart voor Den Haag, VVD, D66, GroenLinks, CDA, PvdA, Haagse Stadspartij, PVV, ChristenUnie/SGP, SP

Tegen