Motie: Concretere duur­zaam­heids­af­spraken met corpo­raties


20 februari 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 20 februari 2020, ter bespreking van het Raadsvoorstel Programmabegroting 2020-2023.

Overwegende, dat:

  • Den Haag in 2030 klimaatneutraal wil zijn;
  • het van belang is dat ook woningcorporaties stappen zetten richting klimaatneutraliteit;
  • in de raamovereenkomst en prestatieafspraken voor 2020 weinig concrete sturing plaatsvindt op de duurzaamheid van corporaties;
  • van belang is dat concrete doelen worden gesteld en dat deze worden vastgelegd;
  • er zal worden gesproken over aanpassing van de raamovereenkomst en dit ook een mogelijkheid biedt om concretere duurzaamheidsafspraken te maken.

Verzoekt het college:

  • in te zetten op concretere duurzaamheidseisen in de afspraken met corporaties.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, ChristenUnie/SGP, SP

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, D66, GroenLinks, CDA, PvdA, Haagse Stadspartij, PVV

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Maak haast met plan diervriendelijke kades

Lees verder

Motie: Gerichte communicatie subsidieregelingen duurzaamheid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer