Motie: Gerichte commu­ni­catie subsi­die­re­ge­lingen duur­zaamheid


20 februari 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 20 februari 2020, ter bespreking van het Raadsvoorstel Programmabegroting 2020-2023.

Overwegende, dat:

  • Den Haag in 2030 klimaatneutraal wil zijn;
  • Den Haag veel duurzaamheidssubsidieregelingen kent die vaak niet worden benut;
  • hetzelfde geldt voor landelijke regelingen;
  • deze subsidies bovendien vaak niet terechtkomen in de wijken en bij de mensen waar het effect het grootst is;
  • groene daken in een versteende Schilderswijk bijvoorbeeld juist van belang zijn, maar de subsidies daar over het algemeen niet terechtkomen;
  • de bekendheid van de subsidieregelingen verbeterd kan worden, vooral in versteende, relatief arme wijken.

Verzoekt het college:

  • een communicatiestrategie in te voeren waarin de subsidieregelingen actief onder de aandacht worden gebracht in wijken waar de grootste uitdaging is.


En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Haagse Stadspartij, ChristenUnie/SGP, SP

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, D66, GroenLinks, CDA, PvdA, PVV

Lees onze andere moties

Motie: Concretere duurzaamheidsafspraken met corporaties

Lees verder

[LUDIEKE MOTIE] Hang facsimile van Klimaatakkoord Parijs op

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer