[LUDIEKE MOTIE] Hang facsimile van Klimaat­ak­koord Parijs op


20 februari 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 20 februari 2020, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Programmabegroting 2020-2023.

Constaterende, dat:

  • de raad vandaag mag stemmen over een voorstel om een kopie van het Plakkaat van Verlatinghe in het Stadhuis te hangen, vergezeld van een vertaling naar hedendaags Nederlands en een uitleg van de historische context.

Overwegende, dat:

  • het klimaatakkoord van Parijs (2015) vastgelegd heeft dat overheidsbeleid ervoor moet zorgen dat klimaatopwarming beperkt blijft tot 2, en liever nog 1,5 °C;
  • dit akkoord een van de belangrijkste overeenkomsten is in het wereldwijde klimaatbeleid;
  • klimaatverandering de belangrijkste uitdaging van deze generatie vormt.

Van oordeel, dat:

  • indien we het Stadhuis gaan inrichten als ware het een historisch archief van belangrijke wetsdocumenten, we het Parijse Klimaatakkoord niet mogen vergeten.

Roept het Presidium op:

  • aandacht te vragen voor dit belangrijke en historische symbool van duurzaamheid in ons eigen Stadhuis, door het plaatsen van een facsimile van dit 21e -eeuwse origineel in een vitrine in de lobby voor de Raadzaal of in de ruimte achter de publieke tribune, tezamen met een korte uitleg van het historische belang en de context.


En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, D66, GroenLinks, CDA, PvdA, Haagse Stadspartij, PVV, ChristenUnie/SGP

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Gerichte communicatie subsidieregelingen duurzaamheid

Lees verder

Motie: Het sein op groen in de Rivierenbuurt

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer