Amen­dement Volg struc­tuur­visie en hoog­bouwnota


7 oktober 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 7 oktober 2021, ter bespreking van het Planuitwerkingskader Bellevue (RIS 309865).

Besluit om het volgende nieuwe punt toe te voegen aan het dictum:

  • De genoemde instemming is voorwaardelijk aan het feit dat invulling gegeven wordt aan de vastgestelde Structuurvisie CID. Zo moet in de fase van het bestemmingsplan concreet worden aangegeven, op basis van de referentienormen, welke voorzieningen wanneer en waar gerealiseerd worden en hoe deze voorzieningen gefinancierd worden. Het gaat daarbij ook om de invulling van de openbare groennorm waarbij hoogwaardige groene buitenruimte met een hoge gebruiks- en ecologische waarde wordt gerealiseerd. Daarnaast legt de raad vast dat niet zal worden afgeweken van de eisen zoals die zijn gesteld in de hoogbouwnota en Bouwbesluit betreffende de buitenruimte en de GPR-score

Toelichting:

Bij de behandeling van het PUK werd duidelijk dat er bij de raad veel zorgen leven over de invulling van het bouwplan rond de Bellevue-torens. Ook in de omgeving leven grote zorgen waarbij duidelijk is geworden dat de participatie tekort is geschoten. Indieners constateren daarom dat van belang is dat alvorens een planologisch juridisch kader (het bestemmingsplan) wordt vastgesteld deze zorgen zijn weggenomen. Dit kan ook leiden tot fundamentele eenzijdige aanpassingen in de kaders van het plan in het uiteindelijke bestemmingsplan.

Zo is nog niet voldoende zicht op de uitgangspunten uit de structuurvisie ten aanzien van de invulling van voorzieningen (waaronder groen). In dictum V van de structuurvisie is door de raad vastgelegd wat op het moment van besluitvorming benodigd is. Hier wordt nu niet aan voldaan. De raad maakt daarom haar instemming afhankelijk van de daadwerkelijke invulling van de voorzieningen. Dit kan ook gevolgen hebben voor de invulling van het programma dat in het bestemmingsplan uiteindelijk wordt vastgelegd. Verder is in het stuk onduidelijk of wordt voldaan gaat worden aan de eisen die gesteld worden op het gebied van duurzaamheid en groen in de Haagse Hoogbouwnota. Specifiek gaat het om of de vereiste GPR-score zal worden gehaald en of aan de eis van 100% footprint van de stedelijke laag die terugkomt in de vorm van horizontale buitenruimtes wordt voldaan. Ook is nog onduidelijk of afgeweken wordt van de norm uit Bouwbesluit rond individuele buitenruimte. De raad hecht eraan dat deze normen worden gevolgd.

Robert Barker - Partij voor de Dieren

Jan Pronk - Haagse VVD

Lesley Arp - SP

Peter Bos - HSP

Tahsin Çetinkaya - ID

Cees Pluijmgraaff - CDA


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, GroenLinks, Haagse Stadspartij, Hart voor Den Haag, PVV, Partij voor de Dieren, PvdA, SP, VVD

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Minder parkeerplaatsen bij ov-knooppunten

Lees verder

Motie Pak pesterijen LHBTI+-jongeren op scholen aan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer