Motie Pak peste­rijen LHBTI+-jongeren op scholen aan


7 oktober 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 7 oktober 2021, ter bespreking van het raadsvoorstel van het college inzake HEA Jaarplan 2021-2022 (RIS309436).

Constaterende, dat:

• het zelfmoordpercentage onder LHBTI+-jongeren tot wel vijf maal hoger ligt dan niet LHBTI+-jongeren;

• uit recent wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit Utrecht en de Rijksuniversiteit Groningen naar de ervaringen van LHBTI+-jongeren blijkt dat ze veel vaker slachtoffer zijn van pesterijen op scholen;

• uit dit onderzoek verder blijkt dat deze pesterijen meestal plaatsvinden op plekken met weinig supervisie, zoals in toiletten, kleedkamers, en fietsenstallingen of online;

• uit dit onderzoek ook blijkt dat gepeste LHBTI+-jongeren zich minder veilig voelen om deze nare ervaringen te delen met leraren of ouders;

• en blijkt dat LHBTI+-jongeren vaker te maken krijgen met pesterijen door docenten op school.

Overwegende, dat:

• het belangrijk is dat iedereen in Den Haag zich veilig en sociaal geaccepteerd voelt;

• scholen wettelijk verplicht zijn aandacht te besteden aan seksuele diversiteit;

• in hetjaarplan wordt aangegeven dat events worden georganiseerd om kennisdeling te bevorderen onder docenten en onderwijsinstellingen;

• de gemeente streeft naar het uitbreiden van het aantal onderwijsinstellingen met een Gender & Sexuality Alliance (GSA) en het uitbreiden en voortzetten van de voorlichtingsactiviteiten van COC Haaglanden.

Verzoekt het college:

• in het kader van de HEA samen met Haagse scholen een actieplan op te stellen om de veiligheid van LHBTI-i-jongeren op school te verbeteren en kennisdeling te bevorderen;

• op de Haagse scholen meer prioriteit te geven aan het tegengaan van pesten (al dan niet door docenten) van LHBTI+-leerlingen, bijvoorbeeld door het opzetten van GSA’s verder te stimuleren.

En gaat over tot de orde van de dag

Robin Smit
Partij voor de Dieren

Lesley Arp
SP


Status

Aangenomen

Voor

D66, GroenLinks, Haagse Stadspartij, Hart voor Den Haag, Partij voor de Dieren, PvdA, SP, VVD

Tegen

CDA, PVV, VVD

Lees onze andere moties

Amendement Volg structuurvisie en hoogbouwnota

Lees verder

Motie Aanmeldtermijn demonstraties inkorten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer