Amen­dement Volg struc­tuur­visie en hoog­bouwnota


5 juli 2023

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 5 juli 2023, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Planuitwerkingskader Bellevue-locatie met oorspronkelijke bouwhoogte.

Besluit om een nieuw dictum in te voegen met de volgende tekst:

  • De genoemde instemming is voorwaardelijk aan het feit dat invulling gegeven wordt aan de vastgestelde Structuurvisie CID. Zo moet in de fase van het bestemmingsplan concreet worden aangegeven, op basis van de referentienormen, welke voorzieningen wanneer en waar gerealiseerd worden en hoe deze voorzieningen gefinancierd worden. Het gaat daarbij ook om de invulling van de openbare groennorm waarbij hoogwaardige groene buitenruimte met een hoge gebruiks- en ecologische waarde wordt gerealiseerd. Daarnaast legt de raad vast dat niet zal worden afgeweken van de eisen zoals die zijn gesteld in de hoogbouwnota en Bouwbesluit betreffende de buitenruimte en de GPR-score

Toelichting:
Bij de eerste behandeling van het PUK werd met algemene stemmen het amendement ‘Volg struc­tuur­visie en hoog­bouwnota’ met algemene stemmen aangenomen. Echter, dit amendement komt niet terug in het nieuwe dictum. Een deel van de tekst is wel verwerkt in het PUK, maar niet de passages over het Bouwbesluit en de hoogbouwnota. Dit is aanleiding om dit amendement nogmaals in te dienen.

Op dit moment is niet voldoende zicht op de uitgangspunten uit de structuurvisie ten aanzien van de invulling van voorzieningen (waaronder groen). In dictum V van de structuurvisie is door de raad vastgelegd wat op het moment van besluitvorming benodigd is. Hier wordt nu niet aan voldaan. De raad maakt daarom haar instemming afhankelijk van de daadwerkelijke invulling van de voorzieningen. Dit kan ook gevolgen hebben voor de invulling van het programma dat in het bestemmingsplan uiteindelijk wordt vastgelegd. Verder is in het stuk onduidelijk of wordt voldaan gaat worden aan de eisen die gesteld worden op het gebied van duurzaamheid en groen in de Haagse Hoogbouwnota. Specifiek gaat het om of de vereiste GPR-score zal worden gehaald en of aan de eis van 100% footprint van de stedelijke laag die terugkomt in de vorm van horizontale buitenruimtes wordt voldaan. Ook is nog onduidelijk of afgeweken wordt van de norm uit Bouwbesluit rond individuele buitenruimte. De raad hecht eraan dat deze normen worden gevolgd.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Rutger de Ridder
VVD


Status

Verworpen

Voor

VVD, Partij voor de Dieren, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie

Tegen

Hart voor Den Haag, D66, GroenLinks, PvdA, CDA