Motie Bescherm vleer­muizen op de Koekamp


5 juli 2023

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 5 juli 2023, ter bespreking van Alweer aantasting Koekamp? (RIS314471).

Constaterende, dat:

  • vanaf het terrein van Staatsbosbeheer ‘s avonds regelmatig felle verlichting over de Koekamp schijnt;

  • vleermuizen en andere nachtdieren nu blootgesteld worden aan verhoogde lichtniveaus, wat hun leefgebied verstoort;

  • het beter is als zowel de gemeente als Staatsbosbeheer gezamenlijk optreden om de verstoring van de natuurwaarden op de Koekamp te minimaliseren.

Overwegende, dat:

  • de Koekamp van groot belang is als leefgebied voor vleermuizen en andere nachtdieren;

  • het van belang is om de bescherming van de natuurwaarden op de Koekamp te waarborgen en verstoring van de leefomgeving van vleermuizen te voorkomen;

  • de gemeente verantwoordelijkheid draagt voor de inrichting van de openbare ruimte en bij de afstelling van verlichting bij fietspaden rekening heeft gehouden met vleermuizen;

  • Staatsbosbeheer medeverantwoordelijk is voor het beheer van het gebied en een rol kan spelen bij het verminderen van verstoring door verlichting.

Verzoekt het college:

  • contact op te nemen met Staatsbosbeheer en hen erop te wijzen dat de Koekamp van belang is als leefgebied voor vleermuizen en andere nachtdieren;

  • Staatsbosbeheer te verzoeken om in de avonduren ook rekening te houden met de natuurwaarden op de Koekamp door hun verlichting aan te passen om verstoring te verminderen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

D66, VVD, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, DENK, SP, PVV, ChristenUnie/SGP

Tegen

Hart voor Den Haag, CDA, Haagse Stadspartij, Forum voor Democratie