Motie Pak vocht- en schim­mel­pro­blemen aan


5 juli 2023

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen ter bespreking van de 6e stand van zaken energiecrisis.

Constaterende, dat:

  • de zorgen bij inwoners over vocht en schimmel door de energiecrisis toenemen;

  • inwoners soms jaren in een ongezonde woning moeten verblijven;

  • dit al jaren een groot probleem is, maar er geen duidelijke regels en kaders worden gesteld aan corporaties rondom vocht- en schimmelvorming.

Overwegende, dat:

  • een onafhankelijke schimmelexpert lange termijn adviezen geeft aan corporaties, maar hier geen minimum termijn van uitvoering aan wordt gekoppeld;

  • inwoners afhankelijk zijn van de corporatie voor het aanpakken van vocht- en schimmelproblemen.

Verzoekt het college:

  • duidelijke kaders vast te stellen over binnen welke termijn en op welke wijze vocht- en schimmelproblemen moet worden aangepakt;

  • deze kaders vast te leggen in de prestatieafspraken en de aanpak EFG woningen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robin Smit
Partij voor de Dieren
Lesley Arp
SP
Status

Aangenomen

Voor

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie

Tegen