Motie Quickscan jonge bomen


5 juli 2023

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 5 juli 2023, ter bespreking van risico's droogte en laag grondwater in nieuw droogteseizoen.

Constaterende, dat:

  • in het coalitieakkoord is afgesproken om 5% extra kroonoppervlak te realiseren in 2030 door extra bomen aan te planten en groeiplaatsen te verbeteren;

  • klimaatverandering zorgt voor heftige omstandigheden, zoals lange periodes van droogte, afgewisseld door periodes van zware regenval;

  • het ongeveer €600,- per boom kost om een nieuwe boom die is afgestorven (bijvoorbeeld door droogte) te vervangen.

Overwegende, dat:

  • het goed is dat de gemeente investeert in groen en klimaatadaptatie, maar dat deze het meest effectief is als dit een duurzame investering is;

  • er veel signalen uit de stad komen over het verdrogen en afsterven van nieuw aangeplante bomen.

Verzoekt het college:

  • een quickscan uit te voeren naar hoe nieuw aangeplante bomen beter gemonitord en verzorgd kunnen worden en het mogelijk maken voor bewoners om probleemgevallen te melden;

  • de raad te informeren over de uitkomsten.

En gaat over tot de orde van de dag.

Leonie Gerritsen
Partij voor de Dieren

Carlos Martinez van Andel
Hart voor Den Haag

Dennis Groenewold
D66

Vincent Thepass
GroenLinks

Janneke Holman
PvdA


Status

Aangenomen

Voor

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie

Tegen

VVD, PVV