Motie Zet bewo­ners­par­ti­ci­patie niet in de wacht


5 juli 2023

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 5 juli 2023, ter bespreking van Raadsvoorstel Rekenkamer “Meer doen met meedoen”, rekenkameronderzoek naar bewonersparticipatie in de energietransitie.

Constaterende, dat:

 • het college in het coalitieakkoord schrijft: ‘Herstel van vertrouwen en vergroten van betrokkenheid zijn belangrijke doelen’;

 • het college schrijft ook: ‘We [...] zijn glashelder over de kaders waarbinnen participatie plaatsvindt’;

 • een deel van de aanbevelingen van de Rekenkamer op korte termijn door te voeren zijn, namelijk:
  • bij elk participatietraject een plan van aanpak te hanteren met duidelijke afspraken over onder andere het participatieniveau, verantwoordelijkheden en het doel van het traject;

  • na elk participatiemoment helder terug te koppelen aan de deelnemers op welke manier de input is verwerkt en waarom het wel of niet is meegenomen in de uiteindelijke plannen;

  • bij elk raadsvoorstel waar in de voorbereiding bij is geparticipeerd, een tussenkopje ‘participatie’ toe te voegen, met als bijlage relevante verslagen van bijeenkomsten en/of de opgehaalde input, en hoe deze is verwerkt in het uiteindelijke voorstel;

 • er een werkgroep van raadsleden is geweest die in 2021 een inspiratienota met meer dan 30 aandachtspunten voor de verbetering van bewonersparticipatie heeft opgeleverd.

Overwegende, dat:

 • het college van plan is om de aanbevelingen van de Rekenkamer in september in de nieuwe duale werkgroep te agenderen;

 • uit het debat in de commissie is gebleken dat de meerderheid van de raad de voorgestelde verbeteringen zo snel mogelijk doorgevoerd zien, ter bevordering van bewonersparticipatie binnen de gemeente en daarmee het vertrouwen in de gemeentelijke organisatie;

 • er in de komende maanden participatietrajecten doorlopen of gaan starten in de gemeente.

Verzoekt het college:

 • samen met de duale werkgroep Participatie en Democratisering te komen tot de gemeentebrede handleiding zoals aanbevolen door de Rekenkamer en deze uiterlijk in het vierde kwartaal van 2023 met de gemeenteraad te delen;

 • in de tussentijd ook al bij nu lopende en startende trajecten de bovengenoemde verbeteringen te implementeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robin Smit
Partij voor de Dieren

Carlos Martinez van Andel
Hart voor Den Haag


Status

Aangenomen

Voor

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie

Tegen