Motie Den Haag Culturele Hoofdstad 2033


5 juli 2023

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 06 juni 2023, ter bespreking van het gewijzigd raadsvoorstel vaststelling Cultuurvisie Den Haag 2033.

Overwegende, dat:

  • de cultuurvisie mooie doelen stelt, maar een flink duwtje in de rug nodig heeft om die doelen te behalen;

  • het meedingen naar de nominatie voor culturele hoofdstad van Europa de Haagse cultuursector een impuls zou kunnen geven;

  • het doel van meedingen naar de titel van culturele hoofdstad van Europa een structurele en duurzame investering in de Haagse cultuursector zou moeten zijn;

  • er bij een aanvraag genoeg aandacht moet zijn voor jongeren, experiment en vernieuwing.

Van mening, dat:

  • de vorige keer dat Den Haag probeerde culturele hoofdstad van Europa te worden, de focus is komen te liggen op een grootschalig project (Amare), in plaats van een investering in de bestaande cultuursector;

  • dit soort onwenselijke keuzes voorkomen moeten worden en goed samengewerkt moet worden met de brede diversiteit van de Haagse culturele sector, inclusief kleine instellingen en cultuureducatie.

Verzoekt het college:

  • te onderzoeken wat de voor- en nadelen zouden kunnen zijn van Den Haag eventueel opgeven als culturele hoofdstad van Europa, inclusief de kosten, en hierbij mensen uit de sector zelf instrumenteel te laten zijn bij het schrijven van een aanvraag;

  • nauw samen te werken met Haagse makers en instellingen en input op te halen bij de gemeenteraad.

En gaat over tot de orde van de dag.

Leonie Gerritsen
Partij voor de Dieren

Coen Bom
Hart voor Den HaagStatus

Aangenomen

Voor

Hart voor Den Haag, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, DENK

Tegen

VVD, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie