Amen­dement Vrijval groen en sociaal besteden


Begroting

4 november 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 04 november 2020, ter bespreking van de programmabegroting.

Besluit om in het raadsvoorstel het volgende dictum toe te voegen:

  • Indien vrijval op de Rotterdamsebaan plaatsvindt niet de 10 miljoen (of een naar verhouding lager bedrag) te reserveren voor de Campus van de Universiteit Leiden, maar dit geld bij de najaarsnota in te zetten in de volgende verhouding: 5 miljoen voor het verhogen van de reserves, 2,5 miljoen om aanvullende sociale woningbouw toe te voegen aan al lopende projecten en 2,5 miljoen voor het versterken van de natuurgebieden.

Toelichting:

In het voorstel van het college wordt op pagina 14 bij de vrijval van de Rotterdamsebaan een PM benoemd welke op pagina 16 is uitgewerkt. Hierin wordt aangegeven dat 10 miljoen zal worden besteed aan de Campus Den Haag Universiteit Leiden (indien de vrijval lager is zal het bedrag naar verhouding lager zijn). Indieners zijn van mening dat deze keuze erg vooruitloopt op latere besluitvorming en dat niet evident is dat deze investering wenselijk en noodzakelijk is. Daarbij geeft het benoemen van dit bedrag ook de universiteit een riante uitgangspositie om geld van de gemeente te eisen terwijl er nog geen plannen liggen.

Indieners zijn daarbij van mening dat dit geld nu beter besteed kan worden. Allereerst is zijn indieners van mening dat voor toekomstige generaties het wenselijk is om een deel van het bedrag in te zetten om de reserves aan te vullen aangezien die onder wenselijke niveaus liggen (dit geldt zowel voor de algemene reserves als die van het REIS).

Daarnaast constateren indieners dat veel lopende projecten geen woningen zullen bevatten van een woningcorporatie. Hiermee zal het aanpakken van het tekort op sociale woningen lang op zich laten wachten. Daarom stellen indieners voor om net als tijdens de vorige collegeperiode hier geld voor te reserveren.

Tot slot is er geen extra geld gereserveerd voor uitvoering van de nieuwe nota stadsnatuur en het aanpakken van de stikstofcrisis. Er is voor het versterken en vergroten van de ecologische zones en de Natura2000-gebieden geen geld gereserveerd. Met de reservering van het genoemde bedrag kan worden ingezet op het versterken van de natuur wat ook een positief bijeffect heeft op woningbouwontwikkelingen. Ook kan met dit geld de nieuwe ambities van de nota stadsnatuur worden ingevuld.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Lesley Arp
SP

Joris Wijsmuller
Haagse Stadspartij


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Haagse Stadspartij, SP

Tegen

CDA, D66, GroenLinks, Hart voor Den Haag, PVV, PvdA, VVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Waar blijven bevindingen provincie en waterschap?

Lees verder

Motie Aangepast energiebesparingsbeleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer