Motie Aangepast ener­gie­be­spa­rings­beleid


Begroting

4 november 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op woensdag 4 november 2020, ter bespreking van het Voorstel van het College inzake programmabegroting 2021-2024, incl. bijstellingen huidige uitvoeringsjaar 2020 (RIS306159).

Constaterende, dat:

  • reductiedoelstellingen voor CO2-uitstoot en energieverbruik in het Concernbreed Energiebesparingsbeleid zijn opgenomen (RIS280014);
  • in dit beleid is vastgelegd dat er een daling plaatsvindt van 12% voor het jaar 2020 ten opzichte van 2012;
  • er geen doelstelling en plan is vastgelegd voor 2021 en verder en er derhalve ook geen doelstelling meer in de begroting wordt geformuleerd;
  • er momenteel een nieuw energiebesparingsbeleid wordt opgesteld.

Overwegende, dat:

  • het wenselijk is dat de gemeente ook haar eigen CO2-uitstoot en energieverbruik blijft verlagen.

Verzoekt het college:

  • in het aangepaste concernbrede energiebesparingsbeleid nieuwe reductiedoelstellingen voor CO2-uitstoot en energieverbruik te formuleren tot in elk geval 2030.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Joris Wijsmuller
Haagse Stadspartij

Dennis Groenewold
D66


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, ChristenUnie/SGP, D66, GroenLinks, Haagse Stadspartij, PvdA, SP

Tegen

CDA, Hart voor Den Haag, PVV, VVD