Motie Waar blijven bevin­dingen provincie en water­schap?


Evaluatie Strand­huisjes

3 november 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op dinsdag 3 november 2020, ter bespreking van de Brief van wethouder Onderwijs, Sport en Buitenruimte inzake Evaluatie Strandhuisjes (RIS306402).

Constaterende, dat:

  • het college in de afdoening van de motie Gedegen evaluatie proefproject strandhuizen Kijkduin (RIS300052) heeft aangekondigd de bevindingen van het Hoogheemraadschap en de provincie over het nakomen van de vergunningsvoorwaarden van respectievelijk de watervergunning en de Natuurbeschermingswet-vergunning bij de evaluatie van de pilot mee te zullen nemen (p. 3);
  • het college deze informatie niet in de evaluatie heeft opgenomen.

Overwegende, dat:

  • informatie over de natuureffecten van de strandhuisjes onontbeerlijk is voor de afweging over de eventuele voortzetting van de pilot.

Verzoekt het college:

  • de evaluatie conform de afdoening van de motie Gedegen evaluatie proefproject strandhuizen Kijkduin (RIS300052) uit te breiden met de bevindingen van het Hoogheemraadschap en de provincie over het nakomen van de vergunningsvoorwaarden van respectievelijk de watervergunning en de Natuurbeschermingswet-vergunning;
  • niet te besluiten over de voortzetting van de pilot voordat de raad deze bevindingen van het Hoogheemraadschap en van de provincie heeft kunnen beoordelen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robin Smit
Partij voor de Dieren

Joris Wijsmuller
Haagse Stadspartij

Lesley Arp
SP


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, ChristenUnie/SGP, GroenLinks, Haagse Stadspartij, PvdA, SP

Tegen

CDA, D66, Hart voor Den Haag, PVV, VVD

Lees onze andere moties

Motie Raadsbevoegdheden niet wegcontracteren

Lees verder

Amendement Vrijval groen en sociaal besteden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer