Amen­dement Zet gemeen­teraad niet buitenspel


1 december 2022


De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 1 december 2022, ter bespreking van het voorstel van het college inzake PUK De Venen (Den Haag Zuidwest) (RIS313612).

Besluit om de volgende zin van dictumpunt II te verwijderen:

Dit besluit tot instemming met het PUK in het kader van de WABO resp. de Omgevingswet te beschouwen als positief bindend advies voor alle deelplannen die passen binnen het PUK De Venen.

Toelichting:

Op dit moment zijn de kaders van het bindend advies nog niet door de raad bepaald. Het is daarom niet mogelijk om nu al een plan daaraan te toetsen en alvast in te stemmen met het geven van een bindend advies onder de omgevingswet. Daarbij kan een positief bindend advies slechts worden gegeven op basis van een aanvraag tot het afwijken van het Omgevingsplan. Het is niet mogelijk om al voordat deze procedure is gestart een positief advies als raad te geven.

Naast dat de geformuleerde zin juridisch niet mogelijk is, is het ook onwenselijk. Een PUK is namelijk heel wat anders dan een planologisch document. De gemeente zegt daarover: "Een PUK en een ruimtelijke onderbouwing staan bijna haaks op elkaar. Een PUK geeft aan waarbinnen een plan moet passen (een, al dan niet, ruim kader). De ruimtelijke onderbouwing toont aan waarom één daadwerkelijk uitgewerkt plan past in álle beleid én regelgeving.” Dit laat zien waarom een PUK geen vervanging kan zijn voor een ruimtelijke onderbouwing met bijvoorbeeld een milieueffectrapportage. Een ruimtelijke onderbouwing waarbij alle milieueffecten in kaart worden gebracht komt namelijk pas bij de uitwerking van het PUK. Aangezien deze effecten nu nog onduidelijk zijn is het ongewenst dat de raad zijn in de wet verankerde rol nu weggeeft.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Lesley Arp
SP
Fatima Faïd
Haagse Stadspartij
Status

Verworpen

Voor

Hart voor Den Haag, Partij voor de Dieren, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP

Tegen

D66, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA