Motie Ruimte voor groen in Zuidwest


1 december 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 1 december 2022, ter bespreking van het voorstel van het college inzake PUK De Venen (Den Haag Zuidwest) (RIS313612).

Constaterende, dat:

  • in de NVU De Venen volgens de watertoets het aantal vierkante meters onverharde ruimte met afneemt 11.798 m2;

  • in de NVU De Dreven volgens de watertoets het aantal vierkante meters onverharde ruimte met afneemt 28.374 m2;

  • in de NVU De Gaarden volgens de watertoets het aantal vierkante meters onverharde ruimte met afneemt 3.671 m2;

  • in de NVU De Zichten volgens de watertoets het aantal vierkante meters onverharde ruimte met afneemt 16.610 m2;

  • met aanname van de recente NVU’s voor Zuid-West het aantal vierkante meters onverharde ruimte dus in totaal met 60.453 m2 afneemt en dit staat gelijk aan 9 voetbalvelden.


Overwegende, dat:

  • toenemende verharding bijdraagt aan hittestress en een gebrekkige waterinfiltratie;

  • groen op een parkeerdek een andere natuurwaarde heeft dan groen in de volle grond;

  • er geen duidelijk beleid is rond de toenemende verharding in Zuidwest;

  • volgend jaar een structuurvisie Zuidwest komt waarin dit een plek zou kunnen krijgen.


Verzoekt het college:

  • in de structuurvisie Zuidwest een visie te presenteren op de toenemende verharding in Zuidwest en daarbij in te zetten op het beperken ervan.


En gaat over tot de orde van de dag.


Robert Barker
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Hart voor Den Haag, Partij voor de Dieren, DENK, SP, PVV

Tegen

D66, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA, Haagse Stadspartij

Lees onze andere moties

Motie Sta voor maatschappelijk initiatief Steenwijklaan

Lees verder

Amendement Zet gemeenteraad niet buitenspel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer