Amen­dement Betrok­kenheid Raad bij wijzigen omge­vingsplan


29 november 2018

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 29 november 2018, ter bespreking van het Gewijzigd voorstel van het college inzake Omgevingsplan Binckhorst (RIS 299317).

Besluit om in het omgevingsplan onder artikel 27:

  • Sub c toe te voegen:

Wijziging van de onder a genoemde artikelen uitsluitend is toegestaan nadat de raad de mogelijkheid heeft gehad om haar wensen en bedenkingen te uiten.

Toelichting:

In artikel 27 van de planregels wordt aangegeven dat het college bevoegd is het omgevingsplan te wijzigen. Zij kan op deze manier onder andere zowel de toegelaten activiteiten als de randvoorwaarden aanpassen. Zo kan zij de verschillende eisen die aan geur, geluid en ecologie worden gesteld veranderen, maar ook de beperking die gelden ten aanzien van de plek waar mag worden gebouwd (bijv. niet binnen 26 meter van de Trekvliet) of het aantal te bouwen woningen kan het college aanpassen. Hiermee worden de ruime kaders van het omgevingsplan nog ruimer en is voor burgers en bedrijven minder transparant waar zij rekening mee dienen te houden. Ook is er geen betrokkenheid van de Raad bij de aanpassing van dit raadsbesluit. Indiener meent dat het van belang is om burgers meer zekerheid te bieden, de transparantie te vergroten alsook de Raadsbetrokkenheid te verbeteren. Daarom wordt voorgesteld om een wensen en bedenkingenprocedure te hanteren bij aanpassingen in het omgevingsplan. Hiermee wordt aangesloten bij de huidige Verklaring van Geen Bedenkingenprocedure en de door de wethouder toegezegde wensen en bedenkingenprocedure bij een intentieovereenkomst.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Martijn Balster
Partij van de Arbeid

Peter Bos
Haagse Stadspartij

Pieter Grinwis
CU/SGP


Status

Verworpen

Voor

CDA, PvdA, ChristenUnie/SGP, SP

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, D66, GroenLinks, PVV

Lees onze andere moties

Motie Klimaatneutrale Socialehuurwoningen

Lees verder

Amendement Relatie dierenmishandeling, kindermishandeling en huiselijk geweld in zienswijze

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer