Motie Klimaat­neu­trale Soci­a­le­huur­wo­ningen


8 november 2018

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 8 november 2018, ter bespreking van het Raadsvoorstel Programmabegroting 2019-2022.

Constaterende, dat:

  • de gemeente de ambitie heeft dat Den Haag in 2030 klimaatneutraal is;
  • de in Den Haag actieve woningcorporaties vanwege de omvang van hun vastgoedportefeuilles daarin een grote rol spelen;
  • in 2015 een motie is aangenomen waarin Haagse woningcorporaties worden opgeroepen om met een duurzaamheidsstrategie te komen.

Overwegende, dat:

  • de huidige Haagse prestatieafspraken nog beperkt sturen op duurzaamheid;
  • volgend jaar het raamcontract alsook de prestatieafspraken worden vastgesteld;
  • van belang is dat daarin klimaatneutraliteit een significante rol speelt.

Verzoekt het college:

  • bij de gesprekken met de woningcorporaties in te zetten op klimaatneutraal vastgoed in 2030;
  • bij het aanbieden van het raamcontract en de prestatieafspraken aan de gemeenteraad aan te geven in hoeverre deze documenten bijdragen aan een klimaatneutraal Den Haag.

En gaat over tot de orde van de dag.


Robert Barker
Partij voor de Dieren

Peter Bos
Haagse Stadspartij


Status

Aangenomen

Voor

D66, GroenLinks, CDA, PvdA, Haagse Stadspartij, ChristenUnie/SGP, SP

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, PVV