Motie Stop promotie vlieg­verkeer


8 november 2018

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 8 november 2018, ter bespreking van het Raadsvoorstel Programmabegroting 2019-2022.

Constaterende, dat:

  • het college “investeert in het aantrekken van meer bezoekers in o.a. toerisme” (p. 112);
  • het college “het vergroten van de bekendheid van de stad: door middel van publiciteit en campagnes de (inter)nationale zichtbaarheid van Den Haag als toeristische bestemming verder versterken” (p. 119) tot prioriteit heeft gesteld;
  • het college voor toeristische marketing in 2019 € 2,3 miljoen beschikbaar heeft gesteld.

Overwegende, dat:

  • het stimuleren van internationaal toerisme naar Den Haag vanuit verre bestemmingen het vliegverkeer stimuleert;
  • het vliegverkeer de onduurzaamste vorm van vervoer is en de landelijke overheid een vliegtaks in zal voeren om het vliegverkeer aan banden te leggen;
  • het stimuleren van vliegverkeer de doelstelling om Den Haag per 2030 klimaatneutraal te maken ernstig tegenwerkt.

Verzoekt het college:

  • geen publiciteit en campagnes in te zetten op locaties van waaruit reizen naar Den Haag veelal per vliegtuig geschieden.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Peter Bos
Haagse Stadspartij


Status

Verworpen

Voor

Haagse Stadspartij, ChristenUnie/SGP

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, D66, GroenLinks, PvdA, CDA, PVV, SP