Houd grip op subsi­die­re­ge­lingen


6 oktober 2023


De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 5 oktober 2023, ter bespreking van de jaarrapportage jeugd 2022.


Constaterende, dat:

  • de subsidieregeling jeugdparticipatie per 2023 is aangepast en er in de nieuwe regeling een leeftijdscategorie voor structurele jeugdactiviteiten wegvalt;

  • de raad en de gebruikers van de subsidieregeling niet duidelijk zijn geïnformeerd over de aanpassingen in de subsidieregeling en de gevolgen daarvan.


Overwegende, dat:

  • het onduidelijk is of er een alternatieve regeling beschikbaar is voor het betreffende leeftijdssegment en aanbod;

  • dit grote gevolgen kan hebben voor het aanbod van jeugdactiviteiten in de stad.


Verzoekt het college:

  • de consequenties van de gewijzigde subsidieregeling jeugdparticipatie zo snel mogelijk in kaart te brengen en de raad hier in november over te informeren.En gaat over tot de orde van de dag.

Leonie Gerritsen
Partij voor de DierenStatus

Aangenomen

Voor

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, DENK, SP, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie

Tegen

Haagse Stadspartij