Motie Maak brede welvaart breed


7 september 2023

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 7 september 2023, ter bespreking van verschillende commissiebrieven over Economie, waaronder Brief wethouder Financiën, Cultuur en Economie, mevrouw Bruines, inzake Staat van de Haagse economie, RIS315627.

Constaterende, dat:

  • in de Economische Uitvoeringsagenda 2023-2026 meermaals over brede welvaart gesproken wordt;

  • de monitoring van brede welvaart in de Staat van de Haagse Economie uitgaat van cijfers en systematiek van RaboResearch.

Overwegende, dat:

  • de Haagse Hogeschool in opdracht van de gemeente Den Haag het monitoringsrapport Staat van de Haagse Economie opstelt;

  • de enige regionaal meetbare indicator op het gebied van milieu, groen en natuur die van invloed is op de brede welvaart in de Haagse regio in de systematiek van RaboResearch het gehalte fijnstof is;

  • het gehalte fijnstof iets zegt over de kwaliteit van het regionale milieu, maar dat wanneer dit de enige indicator is, er vooral ook heel veel informatie niet wordt meegewogen;

  • het doel van brede welvaart juist is om de waarde van de (ervaring van de) leefomgeving goed te kunnen weergeven;

  • de rijksoverheid en het CBS ook veel met brede welvaart werken waarbij een breder scala aan meetbare, regionale milieu, groen en natuur indicatoren worden meegenomen.

Verzoekt het college:

  • de Haagse Hogeschool te vragen of zij bij hun rapportages in het vervolg een andere systematiek van Brede Welvaart willen hanteren;

  • in het gemeentelijk beleid, inclusief het economische beleid te kijken of en hoe de toepassing van het begrip ‘brede welvaart’ verduidelijkt kan worden en voortaan een meer uitgebreide definitie van Brede Welvaart te gebruiken, zoals de rijksoverheid.

En gaat over tot de orde van de dag.

Leonie Gerritsen

Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, PVV