Motie Investeer in natuur­gebied Hollandse Duinen


7 september 2023

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 07 september 2023, ter bespreking van Nationaal Park Hollandse Duinen (RIS315026).

Constaterende, dat:

  • het ambitiedocument “Nationaal Park Hollandse Duinen” veel aandacht heeft voor marketing van ‘bereikbaarheid, beleefbaarheid, herkenbaarheid en bekendheid’ van het “Nationaal Park”;

  • ook wordt benoemd dat het creëren en versterken van robuuste natuur, ecologische verbindingen en bufferzones hard nodig is om de natuur en biodiversiteit te beschermen.

Overwegende, dat:

  • het contraproductief is om in te zetten op een marketingcampagne om meer bezoekers te trekken naar het natuurgebied als ‘recreatieve druk’ en ‘groei toerisme’ juist worden benoemd als bedreiging van de kwetsbare natuur.

  • het daarnaast ook vreemd is een marketing campagne te voeren voor “Nationaal Park Hollandse Duinen” terwijl het geen erkende status heeft van Nationaal Park.

Verzoekt het college:

  • te stoppen met investeren in een marketingcampagne die erop gericht is om meer mensen naar het natuurgebied te trekken;

  • prioriteit te geven aan investeren in het creëren en versterken van robuuste natuur, ecologische verbindingen en bufferzones.

En gaat over tot de orde van de dag.

Leonie Gerritsen

Partij voor de Dieren

Judith Klokkenburg

ChristenUnie/SGP

Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Haagse Stadspartij, SP, ChristenUnie/SGP

Tegen

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA, DENK, PVV, Forum voor Democratie