Motie Ga fatsoenlijk om met Natuur­netwerk Nederland


7 september 2023

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 7 september 2023, ter bespreking van Rondvraag over de geplande bomenkap van 354 bomen in Natuurnetwerk Nederland gebied Nieuw-Vredenoord.

Constaterende, dat:

  • de gemeente Den Haag van plan is 354 bomen te kappen in een Natuurnetwerk Nederland gebied;

  • de compensatie van de te kappen bomen onzeker is, omdat deze voor een groot deel afhankelijk is van een te wijzigen bestemmingsplan (Nieuw-Vredenoord) dat nog niet aan de raad is voorgelegd;

  • de compensatie kwalitatief niet voldoet aan het provinciale beleid.

Overwegende, dat:

  • de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland in bezwaar is gegaan tegen de kapvergunning, mede vanwege de gebrekkige compensatie;

  • de Adviescommissie Bezwaarschriften adviseert aan de kapvergunning een aanvullend voorschrift te verbinden zodat de compensatie/herplant dient te voldoen aan de Beleidsregel Compensatie Natuur, Recreatie en Landschap Zuid-Holland 2013.

Van mening, dat:

  • meer bossen in Nederland aanleggen en bestaande bossen verbeteren een belangrijk maatschappelijk doel is en dat het kappen van een Natuunetwerk Nederland bos daarmee in strijd is;

  • het ongepast en ongewenst is als de gemeente Den Haag de inspanningen en adviezen van andere bestuursorganen negeert door bos met bijzondere natuurwaarden te kappen zonder dit adequaat te compenseren.

Roept het college op:

  • het advies van de Adviescommissie Bezwaarschriften te volgen door een aanvullend voorschrift te verbinden aan de kapvergunning zodat de compensatie/herplant dient te voldoen aan de Beleidsregel Compensatie Natuur, Recreatie en Landschap Zuid-Holland 2013;

  • niet tot kap over te gaan voordat NNN-waardige compensatie (ook met instemming van de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland) is vastgesteld en totdat de kapvergunning onherroepelijk is.

En gaat over tot de orde van de dag.

Leonie Gerritsen

Partij voor de Dieren

Carlos Martinez van Andel

Hart voor Den Haag

Fatima Faïd

HSP

Status

Aangenomen

Voor

Hart voor Den Haag, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, Haagse Stadspartij, SP, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie

Tegen

D66, VVD, CDA, DENK, PVV