Amen­dement Onderzoek eerst behoud


7 september 2023

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 7 september 2023, ter bespreking van het voorstel van het college inzake concept randvoorwaarden Scheveningseveer 17-23 (RIS315872).

Besluit om dictumpunt I en II te wijzigen in:

I. in te stemmen met bijgevoegde concept randvoorwaarden Scheveningseveer 17-23 met dien verstande dat eerst een onderzoek plaatsvindt of behoud van (delen van) de beeldbepalende bebouwing mogelijk is.

II. vast te leggen dat dit initiatief nog voor een specifieke verklaring van geen bedenkingen of bindend advies wordt voorgelegd aan de raad waarbij het genoemde onderzoek door de raad wordt betrokken bij de behandeling van een eventueel aangepast plankader.

Toelichting:

Met dit plan wordt ingezet op sloop van beeldbepalende panden, terwijl niet is bezien of renovatie ook tot de mogelijkheden behoort. Dit moet alsnog gebeuren. Specifiek gaf de afdeling monumentenzorg aan: ‘Dit zijn historische gebouwen die op grond van hun architectonische kwaliteit en/of vanwege het feit dat ze zeer bepalend zijn voor het beeld van de straatwand ter plaatse, behoudenswaardig zijn. De architectuur sluit bescherming als monument in de toekomst niet uit.’ Het is daarom zeer wenselijk dat eerst binnen het Rijksbeschermd stadsgezicht wordt onderzocht of renovatie mogelijk is. Door deze stap nog in het proces in te bouwen wordt dit onderzoek mogelijk gemaakt.

Robert Barker

Partij voor de Dieren

Rutger de Ridder

VVD

Status

Verworpen

Voor

VVD, Partij voor de Dieren, Haagse Stadspartij, SP, PVV, Forum voor Democratie

Tegen

Hart voor Den Haag, D66, GroenLinks, PvdA, CDA, DENK, ChristenUnie/SGP