Motie Laat bewoners Pegasus niet stikken


7 september 2023

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 7 september 2023, ter bespreking van Voorstel van het college inzake Ontwikkelstrategie Mercuriuskwartier (voormalige Begraafplaats- en Spoorboogzone) (RIS315146).

Constaterende, dat:

  • de ontwikkelstrategie Mercuriuskwartier uitgaat van een gebied met een focus op werken waarbij verdere woningbouw voor het Mercuriuskwartier wordt uitgesloten;

  • onlangs Pegasus is opgeleverd en dat het toekomstperspectief van het gebouw is om omringd te zijn door bedrijvigheid.

Overwegende, dat:

  • er bij het wonen op een bedrijventerrein een risico kan optreden dat bewoners milieuhinder ervaren, maar dat het in ieders belang is om dit te voorkomen;

  • de Partij voor de Dieren signalen kreeg van bewoners van de Pegasus die aangeven zorgen te hebben over en last te hebben van de uitstoot van omliggende crematoria;

  • veel bewoners van de Pegasus uitkijken op een terrein met bouwafval.

Verzoekt het college:

  • in gesprek met Staedion, de bewoners en de Omgevingsdienst Haaglanden na te gaan wat bewoners voor hinder ervaren en of onderbouwd kan worden dat aan alle normen voor gezond wonen wordt voldaan;

  • bij sprake van serieuze hinder voor bewoners van Pegasus, te zorgen dat er aanpassingen komen en dat er zo gewerkt wordt dat de woonomgeving leefbaar blijft;

  • bij de verdere transformatie van het Mercuriuskwartier in goed contact te staan met de bewoners van de Pegasus en te zorgen dat ze altijd goed geïnformeerd zijn over werkzaamheden en hun zorgen goed kenbaar kunnen maken en dat rekening gehouden wordt met hun belangen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker

Partij voor de Dieren
Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, ChristenUnie/SGP

Tegen

Hart voor Den Haag, D66, VVD, CDA, PVV, Forum voor Democratie